Ny dom i lagmanssretten snur opp ned på pokerspilleres skatt

Av | 31. januar, 2017| Nyheter

Pokerspiller vant i tingretten. Anken forkastet i lagmannsretten.

Av: Advokat/partner Clas Olsen, Guide Advokat DA

Det ble like før sommeren avsagt en lagmannsretts dom Utv. 2016 s. 1314 som ”snur opp ned” på den ligningspraksis som har vært fulgt når det gjelder beskatning av pokergevinster. Skattyter vant i tingretten og Gulating lagmannsrett har forkastet anken ved sin behandling.

Advokat Clas Olsen svarer på spørsmål du måtte ha om pokerspilleres skatt.

Det har til nå vært antatt at gevinst ved pokerspill er skattepliktig som «næringsinntekt» hvis aktiviteten er omfattende.

Hvis man spiller mer sporadisk, har det vært antatt at pokergevinst kommer inn under reglene for «tilfeldige inntekter» i skatteloven § 5-50 og bare er skattepliktig, hvis pokergevinsten overstiger kr. 10 000.

I disse tilfellene har skatteetaten praktisert en meget snever fradragsregel ved at det kun godtas fradrag for kostnader direkte knyttet til skattepliktige gevinster

Det tilfellet som beskrives i den nevnte lagmannsrettsdommen var følgende:

Skattyter deltok i en turnering over 3 dager

Dag 1 – gikk han med tap

Dag 2 – gevinst på mer enn kr. 10 000

Dag 3 – gikk han med tap

Det 3 dagene sett under ett medførte et tap, men skattyter ble beskattet for gevinster på dag 2 men fikk fradrag for innsats og utgifter denne dagen. Vedkommende fikk ikke fradrag for utgifter/innsats på dag 1 og dag 3.

Denne ligningsbehandlingen ble for ”drøy” for lagmannsretten.

Lagmannsretten kom til at aktiviteten med pokerspillingen var så omfattende at det kunne være næring, men da spill-aktiviteten totalt sett ikke var egnet til å gå med overskudd, kunne pokerspillingen ikke ansees som næringsinntekt etter skatteloven § 5-30.

Lagmannsretten var av den oppfatning at gevinstene i dette tilfellet, skyldes skattyters den enkeltes kunnskap og snarrådighet. Tilfellet var litt spesielt da vedkommende flere ganger hadde vært uoffisiell norgesmester i poker. Aktiviteten hans berodde da i større grad på ferdigheter enn på tilfeldigheter.

Konklusjonen var derfor at regelen om tilfeldige inntekter i Skatteloven § 5-50 ikke kunne benyttes i dette tilfellet, og gav derfor ikke hjemmel for beskatning, og pokergevinsten var altså skattefri.

Dommen har imidlertid ikke den konsekvens at alle pokergevinster er skattefrie.

Slike gevinster kan for en hobbyspiller hvor tilfeldighetene er det mest sentrale, vil fremdeles kunne rammes av regelen for ”tilfeldige gevinster”.

For de som er profesjonelle pokerspillere vil pokerspill som er ”næringsvirksomhet”, fortsatt være skattepliktig, men da kun for nettoinntekten dvs. etter at det er gitt fradrag.

Dommen har et noe underlig resultat og ble tilsynelatende prosedert feil av staten, da man la til grunn at underskudd over noen år, innebar at det ikke forelå noen virksomhet/næring i skattemessig henseende.

Skatteetaten har et stykke på vei sett urimeligheten av sin egen ligningshåndtering i dette tilfelle og Skattedirektoratet har derfor i en uttalelse til etaten av 8. januar 2016, lagt til grunn at ligningsloven § 9-12 kan gi grunnlag for lemping av skatt på såkalt tilfeldige gevinster etter skatteloven § 5-50, første ledd. Lemping forutsetter at saken er godt opplyst og dokumentert og at skattekontoret kan få innsyn i spill-historikken på skattyters konto hos spill-tilbyderne. Ved lempingen skal det gis fradrag også for kostnader i form av innsats også for spill som ikke har gitt gevinst. Skatten lempes ved at den settes ned med differansen mellom fastsatt skatt på gevinster etter Sktl. § 5-50 første ledd og beregnet skatt på netto gevinster (nettoinntekten).

Basert på en viss erfaring med denne type klienter, antar vi at det kan være en del profesjonelle pokerspillere hvor spill-aktiviteten er blitt ansett for å ikke være næring, og som kan være rammet av en uriktig ligningsbehandling, hvor feilen typisk kan bestå i at :

* de uten lovhjemmel har blitt beskattet for gevinster som overstiger kr. 10.000, eller

* de ikke har fått fradrag for kostnader i form av innsats også for spill som ikke har gitt gevinst.

Det lagmannsrettsdommen slår fast, er at de skattytere som har fått en slik likningsbehandling, vil kunne påklage ligningen for tidligere inntektsår dog, innen visse endringsfrister i ligningsloven.

Rettsavdelingen i Skattedirektoratet har signalisert at de ikke vil ta disse sakene opp til endring på eget initiativ, selv om ligningen ikke er korrekt.

Etter vår oppfatning er det svært lite betryggende at skatteetaten ikke påser at det blir en likebehandling av andre skattytere med tilsvarende problemstillinger.

Dersom det er av interesse med juridisk bistand i forbindelse med en anmodning om endring ligningen for tidligere år på dette grunnlag, ta kontakt med advokat/partner Clas Olsen hos Guide Advokat DA på Olsen@guideadvokat.no eller mob. 928 95764.
Olsen vil også besvare spørsmål på Facebook-siden til Norgesmesterskapet i poker om pokerspilleres skatt.

deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner
deluxe pokerkoffert som vist på TV2 banner

Andre nyheter

Vinneren av NM Main Event vinner en Grand Seiko-klokke av Urmaker Christensen

NYHETSBREV

Poker.no nyhetsbrev

Bli medlem av Norsk Pokerforbund