USA: Slik ville fire pokerprofiler ha brukt pengene"/>
Hjem / Nyheter / 13 milliarder i Lotto-potten i USA: Slik ville fire pokerprofiler ha brukt pengene

13 milliarder i Lotto-potten i USA: Slik ville fire pokerprofiler ha brukt pengene

Mega Millions-potten i USA er rekord­stor. Hva ville du brukt pengene til? Vi har spurt noen kjente navn i det norske poker­mil­jøet.

Tirs­da­gens trek­ning i lotte­riet Mega Millions i USA har en jackpot på omtrent 1,6 milli­arder dollar – eller 13 milli­arder norske kroner. 25 prosent av gevinsten går til føderal skatt, men det vil frem­deles være nesten ti milli­arder kroner igjen å rutte med for en even­tuell alene­vinner.

Jack­poten har bygd seg opp i USA siden 24. juli, da elleve arbeids­kol­leger i Cali­fornia delte 543 millioner dollar.

Ettersom man ikke må være ameri­kansk stats­borger for å delta i Mega Millions-lotte­riet, synes vi det er innafor å spørre noen kjente fjes i det norske poker­mil­jøet om hva de ville ha brukt en slik gigan­tisk premiesum til.

Roar Aspås, poker­spiller og fin fyr:

- Jeg ville ha kjøpt meg en villa i Elnes­vågen til én milliard, kjøpt opp Molde Fotball­klubb og lagt den ned – jeg er Rosen­borg-fan. Så ville jeg ha gjort om Elnes­vågen til Las Vegas. Resten skal selv­sagt røres bort!

Helge Stjernvang, poker­spiller og fin fyr:

- Jeg ville ha dratt på fete reiser til mange land, og tatt turen innom abso­lutt alle klas­si­kere, derby og hatkamper av fotball­kamper i Europa og Sør-Amerika sammen med kompiser. Og sjekket mange andre kule idretter. Fami­lien hadde fått sitt, madamen skulle fått sitt. Litt kjede­lige ønsker, kanskje, men jeg er godt fornøyd med det jeg har.

- Jeg hadde nok også spilt alle Mixed games i World Series of Poker, uansett innkjøps­pris. Jeg er litt lei No Limit Hold ‘em.

Sverre Krogh Sundbø, TV-kommen­tator og euro­pa­mester i poker:

- Dette er så mange penger at man er milevis forbi person­lige gleder. Jeg hadde nok forsøkt å på en eller annen måte påvirke retningen vi tar som samfunn. Enten ved å ta eier­an­deler i – eller opprette – et selskap, even­tuelt med en filan­tro­pisk tilnær­ming på bakgrunn av et fond som tikker og går. Problemet er at i denne sammen­heng er ti milli­arder ganske lite, så mest sann­synlig blåser jeg bort alt i forsøket.

- Da håper jeg inderlig at jeg har igjen nok til å bo et sted jeg trives, betale regnin­gene mine og kunne ta en ferie, gjerne på økonomi­klasse, sammen med fami­lien. Har jeg nok til det, så tror jeg det er helt andre ting enn penger som defi­nerer min lykke.

Mats Schjøl­berg Ulshagen, jour­na­list i Vi Menn:

- Jeg ville ha kjøpt hus og bil til alle ungene. Gitt halv­parten til velde­dighet. Sluttet i jobben, åpen­bart. Kjøpt en sånn Roman Abramo­vitsj-type båt. Jeg hadde ikke greit å bruke opp pengene, faktisk.

- Jo, også ville jeg ha kjøpt Våler­enga. Make Våler­enga great again! Jeg hadde også startet opp et magasin. Det ville ha vært deilig å slippe å tenke på om det selger eller ikke. Også ville jeg ha skaffet sesong­kort på Anfield, Lambeau og Bell Center – og dratt på hver eneste kamp!

Vi avslutter med Åge Spets, poker­spiller og fin fyr, som har et meget eksakt svar:

- Jeg ville ha gjort veldig mye moro, men samtidig sikret frem­tiden for mange gene­ra­sjoner for familie og venner. Cirka en tredjedel ville jeg ha svidd av med én gang, på ulike morsomme akti­vi­teter og inves­te­ringer som ikke nødven­digvis blir lønn­somme:

* Gitt 1 milliard til min sønn.

* Gitt 10 millioner til alle nære fami­lie­med­lemmer og nære venner = 200 mill.

* Jeg ville kjøpt en egen fantas­tisk øy på ett varmt sted (1 milliard) og hatt en vanvittig fest med mine favo­ritt­ar­tister. Her skulle jeg invi­tert 100–200 gjester (fest­bud­sjett 300 millioner)

* Kjøpt min egen yacht til 500 millioner med heli­kopter.

* Eien­dommer å bo i: Leilighet midt i Oslo til 50 millioner, hytte i Hemsedal til 20 millioner, to feriehus i Europa til 200 millioner og ett i Asia til 70 millioner = totalt 340 millioner

* Jeg ville ha gitt 10 millioner til en free­roll-poker­tur­ne­ring i Norge hvis det var juri­disk lov – alter­na­tivt side­event i Dublin med bare norske delta­gere.

- Med resten, altså 6.650 millioner, ville jeg ha inves­tert lang­siktig:

* Heltids­an­satt 10 personer til renhold, matla­ging, øyan­svarlig, båtan­svarlig, fondan­svarlig (+ fem ansatte til ulike sats­nings­om­råder). Kostnad på cirka 5 millioner årlig.

- Satsing­om­råder:

  1. Drifts­an­svarlig: Cirka 10% årlig av utgif­tene til kjøp av øy, eien­dommer og skip. Årlig budsjett cirka 200 millioner.
  2. Eien­doms­an­svarlig. Kjøpt/​bygd og forvaltet eien­dommer for 3 milli­arder. Steder jeg nå ville inves­tert i: Tulum i Mexico, Hurum utenfor Oslo. Årsaken er at jeg tror begge steder vil stige i verdi de neste 10 årene. Jeg ville også hele tiden speidet etter nye inves­te­rings­mu­lig­heter basert på poli­tikk, trender og så videre.
  3. Aksje­an­svarlig ville fått to milli­arder i budsjett.
  4. Prøve­skudd­an­svarlig ville hatt leting etter nye busi­ness­mu­lig­heter og oppstart­fir­maer som område, med 200 millioner i årlig budsjett.
  5. Dona­sjons­san­svarlig ville ha fått i oppgave å vurdere even­tu­elle dona­sjoner til ulike gode formål som forsk­ning og helse. Årlig budsjett 100 millioner

P.S. Det er ingen offi­si­elle utsalgs­steder for Mega Millions på inter­nett, men så du må enten reise til USA og kjøpe lodd i en kiosk der eller gå gjennom en tredje­part for å spille.

Om PokerNM

x

Sjekk også

De beste pokerspillerne i NM-historien: Heads up-rangering

Morten Klein er utvil­somt en av de norske poker­spil­lerne som har hatt størst suksess i sin sivile karriere. Han er også blant de som har gjort det best i poker-NM ...